Zasedání dozorčí rady

5.2.2024

Ve středu 31. ledna 2024 se uskutečnilo první zasedání dozorčí rady. Na ustavujícím sněmu ČKZ byl předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Lubor Pekarský, na prvním zasedání byly zvoleny místopředsedkyněmi dozorčí rady Ing. Jana Horová a Ing. Pavla Hamouzová.

Členové dozorčí rady si na svém jednání stanovili hlavní okruhy kontrolních činností a odpovědné osoby za jednotlivé okruhy následovně:

- Hospodaření komory (kontrolní činnosti) – rozpočet, účetnictví, majetek, náhrady za ztrátu času - odpovědné osoby: Ing. Lubor Pekarský, Ing. Pavla Hamouzová

- Kancelář komory (kontrolní činnosti) – kancelářský a pracovní řád, informační systém, úřední deska, komunikace se členy - odpovědné osoby: Ing. Lubor Pekarský, Ing. Miroslav Balatka

- Rejstřík AZI, evidence ověřovaných výsledků, digitální autorizační deník, členské příspěvky, pojištění, autorizační razítka (kontrolní činnosti) - odpovědné osoby: Ing. Lubor Pekarský, Ing. Jana Horová

- Orgány komory (kontrolní činnosti) – Představenstvo, Stavovský soud, Autorizační rada, Zkušební komise - odpovědné osoby: Ing. Lubor Pekarský, Ing. Jan Pěčonka, Ing. Jana Horová, Ing. Miroslav Balatka (komunikace se členy)

Členové dozorčí rady dále v souladu se Zákonem 200/1994 Sb. ustanovili dvě dozorčí komise a to:

- pro oblast AZI a+b) - předsedkyně: Ing. Jana Horová, členové: Ing. Pavla Hamouzová, Ing. Jan Pěčonka

- pro oblast AZI c) - předsedkyně Ing. Pavla Hamouzová, členové: Ing. Jan Pěčonka, Ing. Miroslav Balatka, Ing. Jiří Sláma

Na jednání bylo dále jednomyslně odsouhlaseno, že stálým hostem zasedání dozorčí rady bude Ing. Jiří Sláma, který je na základě výsledků voleb prvním náhradníkem do dozorčí rady a zároveň chybějícím odborníkem na problematiku inženýrské geodézie.

Následně proběhla obecná rozprava k zásadám jednání dozorčí rady, možnostem online jednání v mezidobí, vytvoření spisového řádu, vedení zápisů z jednání, archivaci dokumentů, využití sdílených disků a přístupu do nich. Byly stanoveny pevné termíny zasedání vždy třetí úterý v měsíci od 14:00, s možností online jednání v mezidobí.

Hostem zasedání byl rovněž Ing. Ivo Hanzl, předseda představenstva, který informoval členy dozorčí rady o činnosti představenstva Komory.

Na závěr svého jednání se dozorčí rada zabývala prvním podnětem k zahájení disciplinárního řízení s AZI přijatým dne 25. ledna 2024. V souladu s Disciplinárním a smírčím řádem České komory zeměměřičů Čl. 18 bylo zahájeno disciplinární zjišťování.

zobrazit Všechny zprávy