Informace pro autorizované zeměměřické inženýry

28.9.2023

1.    Trocha historie

Snaha o založení Zeměměřické komory ze zákona sahá až do devadesátých let minulého století. Mnoho let se o vznik Komory pokoušela Komora geodetů a kartografů (KGK), ale na rozdíl od mnoha jiných technických profesí se zeměměřičům tento cíl nepodařilo splnit. Díky tomu se nám nedaří systematicky řešit rozvoj naší odbornosti, včetně celoživotního profesního vzdělávání, nemáme dozorový orgán pro oblast investiční výstavby ap. S tím zároveň souvisí snižující se povědomí a prestiž našeho oboru.

V roce 2018 vznikla Asociace podnikatelů v geomatice (APG), která na činnost KGK částečně navázala a jedním z jejích dlouhodobých cílů byl právě vznik Komory. Nemá smysl podrobně popisovat složitost celého procesu od stanovení cíle po jeho uskutečnění, ale nakonec po jednání s mnoha ministerstvy, s dalšími komorami včetně ČKAIT a ČKA, a především po mnoha jednáních s ČÚZK, se podařilo APG, i díky podpoře mnoha státních institucí, prosadit novelu Zeměměřického zákona 200/1994 Sb. ve znění zákona 88/2023 Sb., která dne 5.4.2023 vyšla ve sbírce zákonů, a tím vznikla naše Komora. V tento den se rozhodlo, že od 1.7.2023 se z nás Úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) stali Autorizovaní zeměměřičtí inženýři (AZI).

Pozn. aktuální znění zákona je k nahlédnutí zde (https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/200-1994.aspx)

2.    Současný stav

Na základě výše uvedené novely Zeměměřického zákona, bylo povinností ČÚZK ustavit přípravný výbor Komory. Bylo nominováno 64 AZI a předseda ČÚZK z nich vybral desetičlenný přípravný výbor (PV), který dne 25.7.2023 jmenoval. Ihned po svém jmenování zahájil PV práce na přípravě všech materiálů potřebných pro uspořádání ustavujícího sněmu Komory.

Pozn. Jmenování přípravného výboru k nahlédnutí zde.

Zároveň ČÚZK předal platný a úplný seznam ÚOZI k datu 30.6.2023, který bude komorou dále veden jako rejstřík AZI. Každý v tomto seznamu je členem Komory a má právo hlasovat na ustavujícím sněmu Komory.

Pozn. Seznam AZI předaných PV od ČÚZK k nahlédnutí zde.

Naštěstí se práce na přípravě Komory nezahájily až jmenováním PV, ale už mnohem dříve, ještě před účinností zákona, a to na půdě APG, která byla iniciátorem Komory. Členům APG bylo vcelku jasné, že úspěšné rozběhnutí činnosti Komory nelze v půlroční zákonné lhůtě dosáhnout a že na stanovách a dalších povinných materiálech se musí začít pracovat mnohem dříve. APG také poskytla finanční krytí (půjčku) Komoře na pokrytí všech výdajů Komory před jejím ustavujícím sněmem.

Nyní má PV za sebou již tři zasedání, finalizuje vnitřní předpisy, zajišťuje prostory pro konání sněmu, shání kontakty na AZI, vytváří webové stránky a mnoho dalšího. Pracujeme, ale zároveň nechceme šířit dílčí informace, které nejsou členy PV projednány a odsouhlaseny, aby nedocházelo k nedorozumění a nepřesnostem a nevznikl v Česku tak typický “guláš” zmatků a protichůdných informací.

Veškeré odsouhlasené informace i odpovědi na dotazy jsou přístupné na stránkách Komory: https://www.ckz.cz

3.    Proč má Komora smysl

Komora je státem uznanou samosprávnou organizací, tj. orgánem veřejné moci, jejíž členové mohou navíc sdílet své zkušenosti, pokládat odborné dotazy a získávat na ně garantované odborné odpovědi a tím si zvyšovat svou odbornost, ale především své sebevědomí při prosazování kvality, a posuzování správnosti zeměměřických činností, které ověřuje.

Komora bude na činnosti AZI dohlížet, a bude mít kompetence udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci a tím bude pomáhat nejen garantovat, ale postupně i zvyšovat kvalitu zeměměřických činností.

Komora je připomínkovým místem nových zákonů a vyhlášek souvisejících se zeměměřickou činností.

Komora je místo, kde lze najít zastání, spravedlivé posouzení, ale i právní pomoc při sporech, vzniklých v rámci zeměměřických činností a jejich ověřování, a to nejen mezi AZI a dalšími subjekty, které něco zpochybňují, ale i spory mezi AZI navzájem.

Komora je prostor pro celoživotní vzdělávání, kde budou k dispozici znalosti, metodiky a doporučení ve všech různých oblastech činností AZI, díky čemuž budou AZI schopni zhostit se úkolů, k jejichž řešení by bez této opory nenašli odvahu.

Zde je výčet některých dalších konkrétních výhod, které komora poskytne:

●       strukturovaný přístup ke všem technickým i legislativním informacím,

●       databáze AZI včetně evidenčního nástroje pro ověřování,

●       závazné metodiky a pracovní postupy,

●       právní servis,

●       slevy na kurzy a semináře pořádané třetími stranami,

●       zdarma účast na seminářích pořádaných komorou v rámci celoživotního vzdělávání,

●       prezentace a testování nejmodernějšího geodetického vybavení, nástrojů a pracovních postupů,

●       slevy na pojištění,

●       společenské aktivity s možností setkávání všech členů.

 

4.    Proč je nutné povinné členství a příspěvky

Pokud má Komora zajišťovat místo státu efektivní dohled nad jejími jednotlivými členy, je povinné členství v Komoře jedinou možností. Nebylo by možné garantovat, že AZI mají potřebné kompetence a dovednosti, kdyby záleželo na konkrétní osobě, zda se členem komory stane, či nikoliv, tzn. zda se podřídí Komorou nastaveným pravidlům.

Systém samosprávy profesí prostřednictvím komor se týká výkonu vysoce kvalifikovaných povolání spojených s osobní odpovědností, jako jsou lékaři, stomatologové, veterináři, architekti, stavební inženýři, advokáti, daňoví poradci apod. Taková zaměstnání je nutné vykonávat s vysokou odborností a kvalifikovaně na ně dohlížet, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku či zdraví.

Pokud má být Komora nezávislá na veřejných rozpočtech musí být financována svými členy, výše příspěvků musí pokrýt všechny náklady spojené s úkoly, které Komora má ze zákona, a které se od ní jako od odborné organizace očekávají.

5.    Další kroky

PV musí komunikovat se všemi AZI zapsanými na předaném seznamu ÚOZI/AZI od ČÚZK k 30.6.2023, v každém případě PV musí AZI pozvat na ustavující sněm a v souvislosti s tím v zákonných lhůtách jim představit vnitřní předpisy, kandidátky do orgánů Komory a další provozní a technické informace týkající se sněmu, ale i dalšího fungování Komory po konání ustavujícího sněmu.

Jak pro PV, tak pro všechny AZI, ale také pro rozpočet Komory bude nejefektivnější cestou komunikovat prostřednictvím emailu (bude se to hodit i v rámci hladkého průběhu hlasování na ustavujícím sněmu), proto Vás všechny vyzýváme, zaregistrujte se k odběru informací na stránkách Komory, nebo přímo na tomto odkazu:

Registrace k odběru novinek: https://forms.gle/GTScW2u58zJGB6tEA

Pokud se nezaregistrujete, PV s Vámi bude muset oficiálně komunikovat poštou nebo přes datovou schránku, což je nepohodlné pro všechny strany.

Zároveň prosím stále sledujte aktuality na stránkách Komory - https://www.ckz.cz/zpravy

Co je v této chvíli jisté:

●       ustavující sněm bude 11. prosince 2023 od 10:00 v hotelu Clarion Congress v Praze – Freyova 33,Praha 9 (prezence již od 8:00),

●       oficiální pozvánku s podklady a s programem ustavujícího sněmu zašle PV nejpozději do 11. 10. 2023, ale už nyní se lze na sněm registrovat zde:

Registrace na sněm: https://forms.gle/rv45hoyw72tv4z83A

●       nominace do orgánů Komory bude možno zasílat přípravnému výboru na mailovou adresu info@ckz.cz od16. 10. 2023 do 20. 11. 2023

●       finální nominace do orgánů Komory pak budou zveřejněny na webových stránkách Komory nejpozději 27. 11. 2023,

●       na stránkách Komory umožníme kandidátům do orgánů Komory se prezentovat strukturovaným listem kandidáta, který je k dispozici zde:

List kandidáta: https://forms.gle/JQyo1NsgfiFEHy5n6

●       od 6.11.2023 budou na webových stránkách Komory k dispozici návrhy vnitřních řádů Komory a prozatímních pravidel ustavujícího sněmu.

●       výše členského příspěvku ještě není určena a bude vycházet z předpokládaného rozpočtu komory, je ale shoda o variantách členství:

o   základní členství – plnohodnotné aktivní členství,

o   neaktivní členství – plnohodnotné členství bez možnosti ověřovat/autorizovat (členský příspěvek ve výši 20 % základního členského příspěvku),

o   emeritní členství – členství pro zasloužilé AZI bez hlasovacích práv (členský příspěvek se neplatí),

o   pozastavené členství – člen nemůže ověřovat a nemá hlasovací práva (členství bylo pozastaveno stavovským soudem, nebo člen nezaplatil členský příspěvek).

 

PV dále řeší celou řadu agend, jako je například:

●       organizační, jednací a volební řád Komory,

●       jednací a volební řád sněmu Komory,

●       formu vedení rejstříku AZI a evidence ověření,

●       návrh rozpočtu Komory na tři roky (dané zákonem),

●       společné zvýhodněné pojištění pro AZI,

●       způsob hlasování na ustavujícím sněmu, včetně celkové organizace sněmu,

●       pořádání seminářů a dalších osvětových akcí,

●       návrhy grafické identity nové Komory včetně loga.

●       a spousta dalších agend a problémů

6.    Zapojte se

Zapojte se, nikdo jiný to za nás neudělá. Zároveň prosíme informujte své kolegy, na které v této chvíli nemáme mailové spojení, jejich seznam je zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FKjGv01ArRF_gpitOl9AsjLeokSbA2d5/edit#gid=993083680

Kandidujte do orgánů Komory a uplatněte tak svůj vlivu na chod Komory. Míst je vcelku dost (představenstvo komory bude mít 7 členů + 2 náhradníci, dozorčí rada 3 členy +2 náhradníci a stavovský soud 5 členů + 2 náhradníci).  

Dávejte podněty, co by mohla Komora pro Vás nebo Vaše kolegy udělat, kde lze něco změnit a zlepšit.

Přijďte na ustavující sněm, toto právo nelze na nikoho delegovat. Ale nebojte, ustavující sněm proběhne v každém případě, pokud první sněm nebude usnášeníschopný z důvodu nepřítomnosti 50 % AZI, bude se konat po hodině druhý sněm, který je již ze zákona usnášeníschopný při jakémkoliv počtu účastníků.

Za přípravný výbor děláme vše, co je v našich silách, aby vše proběhlo včas a bez problémů a těšíme na společné setkání 11. 12. 2023 na ustavujícím sněmu.

 

Přípravný výbor České komory zeměměřičů

zobrazit Všechny zprávy